Skip to main content

Salgs- og
leveringsbetingelser

Scroll for at se mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dancutter A/S

 

1 Generelt
1.1 Anvendelse. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler om Dancutter A/S, CVR-nummer 26672678, salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til erhvervskunder.

2 Aftalegrundlag
2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Dancutter A/S tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Dancutter A/S salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til kunden. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Dancutter A/S udgør ikke en del af Aftalegrundlaget ligesom specielle betingelser eller specifikke krav til det købte fra købers side, anført f.eks. i købers generelle købsbetingelser i købers ordreafgivelse eller stadfæstelsesskrivelse ikke er bindende for Dancutter A/S, medmindre Dancutter A/S skriftligt har erklæret sig indforstået med nævnte krav.

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3 Produktinformation
3.1 De i Dancutter A/S og selskabets leverandørers kataloger og prospekter anførte illustrationer, mål, vægt og lignende angivelser er uden forbindende for Dancutter A/S, medmindre købsaftalen konkret henviser til  sådanne oplysninger og data.

4 Rådgivning
4.1 Al rådgivning, der ikke snævert relaterer sig til det købte, er fra Dancutter A/S side udelukkende af vejledende karakter og kan derfor ikke påføre Dancutter A/S et rådgiveransvar.

5 Priser
5.1 Hvis ikke andet er udtrykkeligt aftalt og bekræftet af Dancutter A/S, bliver køber faktureret i henhold til Dancutter A/S gældende listepriser pr. leveringsdato for varerne. Priserne er bruttopriser ekskl. fragt, afgifter af enhver art, herunder miljøafgift, og ekskl. moms.

6 Tilbud
6.1 Tilbud. Dancutter A/S tilbud er gældende i 60 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Dancutter A/S i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Dancutter A/S, medmindre Dancutter A/S meddeler kunden andet.

7 Ordrer
7.1 En endelig købsaftale er først indgået, når Dancutter A/S enten har fremsendt en skriftlig  ordrebekræftelse til køber eller leveret det købte, hvad der af disse tidsmæssigt måtte komme først.

7.2 Oplyste leveringstider er i ethvert tilfælde skønsmæssigt anslået og er uden forbindende for Dancutter A/S, hvis ikke andet er skriftligt aftalt. Dancutter A/S tager forbehold overfor force majeure og andre forhold, der er uden Dancutter A/S indflydelse og kontrol og som kan medføre en forsinkelse af leverancerne.

7.3 Forsinket levering berettiger ikke køber til erstatning, men køber er berettiget til ved en forsinkelse på grund af force majeure i mere end 30 arbejdsdage at annullere en ordre.

8 Ordrebekræftelser
8.1 Ordrebekræftelser. Dancutter A/S tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordren skal være skriftlige for at binde Dancutter A/S.

9 Levering
9.1 Levering sker fra Dancutter A/S ved afhentning eller ved leverancer med fremmed transportør som DAP.
9.2 Ved levering som afhentning er levering EXW Dancutter A/S.

10 Forsendelse
10.1 Ved transport med fremmed transportør sker forsendelsen for købers regning og risiko, så transportskader er derfor Dancutter A/S uvedkommende og skal anmeldes direkte til den pågældende transportør.

10.2 Hvis der ikke er givet en skriftlig instruks, vælger Dancutter A/S transportør og transportmåde, normalt DAP.

10.3. Transportskader skal skrives på fragtkvitterings sedlen direkte ved varens modtagelse – før der kvitteres for modtagelsen. Er emballagen beskadiget, skal der tydeligt kvitteres med forbehold. Dancutter A/S hæfter ikke for skader, hvis dette ikke er opfyldt.

11 Forsinket levering
11.1 Meddelelse. Hvis Dancutter A/S forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer Dancutter A/S kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

11.2 Ophævelse. Hvis Dancutter A/S undlader at levere produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 30 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 14 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Dancutter A/S. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

12 Returnering
12.1 Returnering af varer kan kun ske DDP til Dancutter A/S adresse og kun mod forudgående skriftlig aftale under forudsætning af, at varen er ubrugt og i original emballage.

12.2 Returnerede varer krediteres med 80% af købsprisen.

12.3 Varer der er leveret i henhold til fast ordre kan ikke returneres. (Skaffevarer tages ikke retur).

13 Betaling
13.1 Betaling for det leverede er oplyst på alle Dancutter A/S fakturaer.

13.2 Ved for sen betaling på løber forhalingsrenter fra forfaldsdagen til de til enhver tid gældende satser, pt. 1,5% pr. påbegyndt måned. Herudover pålægges et rykkergebyr stort kr. 100,00 ved 1., 2. og 3. rykker.

13.3 Ejendomsforbehold. Dancutter A/S forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige lovbestemmelser, ejendomsretten til enhver leverance, indtil hele købesummen inklusiv eventuelt påløbne omkostninger er betalt til Dancutter A/S.

14 Mangler og reklamationer
14.1 Køber er pligtig til straks ved modtagelsen at sikre sig, at leverancen er uden fejl og mangler.

14.2 Reklamationer over mangler og mængdeangivelse må ske inden 2 dage efter varens modtagelse.

14.3 Kan der påvises mangler eller fejl i mængdeangivelsen på det leverede, påtager Dancutter A/S sig efter eget skøn:

enten uden beregning for køber at ombytte den/de mangelfulde varer.
eller uden beregning for køber at udbedre manglen.
eller at yde køber forholdsmæssigt afslag i prisen for manglen.
eller at kreditere mangelfulde varer efter at køber efter aftale med Dancutter A/S for Dancutter A/S regning har sendt de defekte varer retur.

15 Garanti
15.1 Garanti. Dancutter A/S garanterer, at produkter, reservedele og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 12 måneder efter leveringen. For dele, der udskiftes under garanti, udgør garantiperioden 6 måneder fra udskiftningen, dog maksimalt 18 måneder fra oprindelig levering.

15.2 Undtagelser
Dancutter A/S garanti omfatter ikke sliddele og fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med Dancutter A/S instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end Dancutter A/S, og (iv) andre forhold, som Dancutter A/S er uden ansvar for.

15.3 Meddelelse
Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Dancutter A/S. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Dancutter A/S, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Dancutter A/S de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Dancutter A/S beder om.

15.4 Undersøgelse
Inden rimelig tid efter at Dancutter A/S har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Dancutter A/S kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Dancutter A/S. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Dancutter A/S. Dancutter A/S bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under
transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

15.5 Afhjælpning
Inden rimelig tid efter at Dancutter A/S har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 15.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Dancutter A/S fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte eller reparere defekte dele, eller (ii) sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.

15.6 Ophævelse
Hvis Dancutter A/S undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Dancutter A/S har givet meddelelse til kunden efter pkt. 15.5, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 14 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Dancutter A/S. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt.15.

16 Produktansvar
16.1 I det omfang intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser gælder følgende vedrørende Dancutter A/S produktansvar:

16.2 Dancutter A/S er ikke ansvarlig for person- eller tingsskader eller skader på fast ejendom forvoldt af det leverede, medmindre det dokumenteres, at skaden skyldes fortsæt eller grov uagtsomhed udvist af Dancutter A/S eller andre, som Dancutter A/S har ansvaret for.

16.3 Dancutter A/S er ikke ansvarlig for formuetab, herunder driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab.

16.4 I den udstrækning Dancutter A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Dancutter A/S skadesløs i samme omfang, som Dancutter A/S ansvar er begrænset efter det ovenfor anførte.

16.5 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar, skal denne part straks underrette den anden part herom.

16.6 Dancutter A/S ansvar kan i intet tilfælde overstige fakturaprisen for det skadeforvoldende produkt.

16.7 Dancutter A/S og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grund af en skade, der påstås forårsaget af materialet.

17 Immaterielle rettigheder
17.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Dancutter A/S.

17.2 Krænkelse
Hvis leverede produkter eller reservedele krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Dancutter A/S for egen regning: (i) sikre kunden ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter eller reservedele, (ii) ændre de krænkende produkter eller reservedele, så de ikke længere krænker, (iii) erstatte de krænkende produkter eller reservedele med nogle, der ikke krænker, eller (iv) tilbagekøbe de krænkende produkter eller reservedele til den oprindelige nettokøbspris med fradrag af 25 % pr. år siden leveringen. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af produkters, reservedeles eller tilknyttede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

18 Fortrolighed
18.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Dancutter A/S erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

18.2 Beskyttelse
Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Dancutter A/S fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 18.1 Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

18.3 Varighed
Kundens forpligtelser efter pkt. 18.1-18.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

19 Særlige betingelser
19.1 Alle afvigelser fra ovennævnte almindelige salgs- og leveringsbetingelser skal altid være aftalt skriftligt.

19.2 Såfremt der i tilbud angives særlige betingelser, er disse altid gældende, selvom de måtte afvige fra ovenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

20 Værneting
20.1 Byretten i Viborg er aftalt som værneting i første instans. Dancutter A/S er dog tillige berettiget til at sagsøge køber ved dennes hjemting.

20.2 Alle tvister, der udspringer af nærværende salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved anvendelse af dansk ret.

Viborg, den 1. januar 2019.

 

Download Dancutters salgs- og leveringsbetingelser